Min liberalism

Jag tänker på mig själv som liberal, men vad innebär det? Liberalismen är en mycket komplex idétradition. Under taggen ”Min liberalism” samlar jag inlägg som ska förklara just det – min liberalism. Här finns alla inlägg i serien listade.

Tillsammans utgör den här serien en liberal politisk teori. Det är inte helt klart vad en ”politisk teori” är, men i korthet menar jag att politiska teorier är sammanhängande uppsättningar av propositioner som är avsedda att förklara problem av en politisk natur. Förklaringarna är av två slag.

Dels ska teorin bidra till att förklara varför politiska konflikter uppstår. I det avseendet ska politisk teori artikulera redan befintliga åsikter, värderingar och policyprocesser. Därtill ska teorin vara handlingsvägledande. I det avseendet ska politisk teori ge svar på hur samhällets institutioner borde vara utformade och vilka politiska beslut som bör fattas inom dessa institutioner.

Min liberalism är ett pågående arbete. Teorin är i grova drag färdig, så att dess konturer kan urskiljas, men är också fortfarande under utveckling, då de enskilda komponenterna behöver formuleras och kopplas ihop med varandra. Jag skriver på dem i den takt som mina andra åtaganden tillåter.

Inlägg som är markerade med symbolen  är nyckeltexter. De är särskilt viktiga eftersom de bidrar till att knyta ihop teorin i sin helhet. I övrigt är alla inlägg tillräckligt fristående för att kunna läsas i enskildhet.

Liberalism: en begreppsbildning
1 742 ord
~10 minuter
Länk
Liberalismen är en av mänsklighetens verkligt stora idéer, men utöver detta konstaterande råder det få uppenbara enigheter kring vad liberalismen egentligen är. I det här inlägget försöker jag att utveckla liberalismen som begrepp.
Det republikanska frihetsbegreppet
1 332 ord
~7 minuter
Länk
Frihet förstås ofta som frånvaro av hinder. I det här inlägget tolkar jag historikern Quentin Skinner, som i stället argumenterar för ett så kallat republikanskt frihetsbegrepp. Enligt detta synsätt ska frihet förstås som att inte vara underställd godtycklig maktutövning.
Autonomi – det tredje politiska begreppet
1 202 ord
~7 minuter
Länk
Autonomi betyder på ett ungefär självstyre eller egenmakt. Med stöd i autonomibegreppet kan vi med precision och tillförlitlighet artikulera och lösa många av de problem som är förknippade med självstyre – inte minst sådana som gäller vad vi får göra mot varandra och vad vi bör göra för varandra.
Rättvisans fyra domäner
987 ord
~5 minuter
Länk
Det här inlägget introducerar översiktligt vår tids filosofiska konversation om rättvisa. Särskilt fokus läggs vid David Schmidtz rättviseteori. Enligt Schmidtz är argument om rättvisa argument om vad människor förtjänar, och gäller fyra domäner: jämlikhet, meritering, ömsesidighet och behov.
Svag idealism och stark pragmatism som handlingsvägledning
1 704 ord
~10 minuter
Länk
I det här inlägget visar jag hur de tre begreppen frihet, autonomi och rättvisa hör ihop och är handlingsvägledande. Denna metodologiska diskussion knyter ihop de tre begreppen och utgör en grundstomme i teorin i sin helhet.
Plikten att dela varandras ändamål
1 087 ord
~5 minuter
Länk
Filosofen Immanuel Kant menade att moralen ska förstås enligt det kategoriska imperativet. I det här inlägget lyfter jag fram imperativets positiva implikationer, alltså vad vi borde göra för varandra, och argumenterar för att det är en grundläggande moralisk plikt att dela varandras ändamål.
Tre pragmatiska skäl att vara skeptisk till staten
2 153 ord
~12 minuter
Länk
Staten förekommer i så gott som varje liberal konversation, oavsett vad ämnet är. I det här inlägget föreslås tre pragmatiska skäl, det vill säga icke-moraliska skäl, att anamma en skeptisk attityd gentemot staten.