Utilitarism – en något speciell syn på moral

Låt säga att du har en vän med en något speciell syn på vetenskap. Hon tror på en allt-i-allo-förklaring på världens alla fenomen: varje tänkbart fenomen i universum – som exempelvis om två asteroider kommer att krocka med varandra om några hundra år, hur mycket Stefan Löfven har betytt för socialdemokratin och varför dina byxor har blivit för små – kan förklaras med hänvisning till en och samma grundprincip, som till exempel gravitationen eller ljusets hastighet.

Du lirkar med henne. ”Det är inte så världen fungerar”, säger du. Din vän hämtar då fyra tjocka böcker ur bokhyllan med matematiskt exakta förklaringar av gravitationen, ljusets hastighet, eller vilken grundprincip hon än har valt att ta som allt-i-allo-förklaring. ”Försök att komma på en bättre grundprincip än denna!” säger hon till dig.

”Nej, jag menar inte så”, fortsätter du. ”Kalkyleringarna i dina böcker är säkert exakta. Men världen är inte byggd så att en och samma grundprincip kan förklara allt i den. Himlakroppar behöver förklaras på ett sätt, politik på ett annat och midjeomfång på ett tredje. Hela världen kan inte fångas med en och samma allt-i-allo-förklaring!”

Precis så är det att prata med utilitarister. Utilitarismen är en allt-i-allo-förklaring av den moraliska dimensionen av världen. Enligt teorin kan alla tänkbara frågor om moral – vad som är gott och ont, vad rättvisa är och hur man bör leva som människa – besvaras med hänvisning till ett och samma riktighetskriterium: maximera lyckan.

Den som invänder får tillbaka tjocka böcker om vad ”maximera” och ”lycka” betyder. Eller möts av frågan: ”vilket riktighetskriterium tror du på då?” Men saken gäller inte rätt eller fel riktighetskriterium, utan hur man tänker sig att moraliska frågor ska ställas och besvaras.

Moralen är komplex. Alla moraliska frågor kan inte besvaras med en och samma grundprincip – precis som att inte alla vetenskapliga frågor kan besvaras på det viset. Moralen måste brytas upp i mindre, mer hanterbara, delområden som kan angripas med de principer och metoder som är mest lämpliga för de problem som visar sig just där. Inte för att det tillvägagångssättet ”maximerar lyckan”, eller liknande, utan för att det är ett rimligare sätt att bedriva etik.

Vetenskapsteori och coronaburns

För fem-sex år sedan undervisade jag naturvetare och ingenjörer i grundläggande vetenskapsteori. En mycket lärorik erfarenhet. På ett av kursens seminarier, som hade utvecklats av mer seniora lärare än jag själv, skulle studenterna öva sina färdigheter i hypotesprövning.

Inför seminariet hade studenterna läst artikeln ”Dowsing Along the Psi Track”, som är publicerad i en internationell facktidskrift. Författarna – två svenskar – presenterar i artikeln sin övertygelse att gömda eller försvunna föremål kan hittas med hjälp av slagruta.

Artikeln är ett exempel på pseudovetenskap. Författarna ställer upp tvivelaktiga hypoteser som sedan prövas med lika tvivelaktiga metoder. Resultaten som presenteras i artikeln har inte åstadkommits med vetenskapliga metoder och är därför inte tillförlitliga.

Studenterna hade till uppgift att formulera hypoteser och designa experiment för att pröva författarnas övertygelse: kan föremål upptäckas med slagruta? En bra och ofta uppskattad övning.

Men på seminariet skulle studenterna också förklara vad som var fel med artikelförfattarnas tillvägagångssätt, och det tyckte många var svårt. Det var ju i deras ögon så uppenbart – varför ens fråga?

Uppgiften hade ett tydligt syfte: studenterna skulle lära sig att även otillförlitliga påståenden måste utsättas för vetenskaplig prövning för att avfärdandet av dem ska vara tillförlitligt. Pröva riktigt, pröva sedan prövningen riktigt. Så fungerar vetenskap.

För att kunna avfärda artikelförfattarnas pseudovetenskapliga experiment var studenterna därför tvungna att ta dem på allvar. Var hypoteserna testbara? Vad var det exakta felet med den statistiska prövningen? Var författarnas tilläggshypoteser verkligen ad hoc?

De senaste veckornas debatt kring den svenska coronapolicyn har fått mig att tänka tillbaka på det där seminariet i vetenskapsteori. Vissa inlägg i debatten har nämligen varit otillförlitliga, liksom replikerna.

Politik är inte vetenskap. Därför är det inte rimligt att ställa samma krav på politiska debattörer som kan och bör ställas på vetenskapliga debattörer. Men även om ett slagkraftigt och vältajmat avfärdande av en meningsmotståndares argument i den politiska debatten kan vara ändamålsenligt – ur ett politiskt perspektiv – så gör det inte avfärdandet tillförlitligt. Det kan vara något att tänka på innan man delar vidare en rolig politisk burn på en meningsmotståndare.

Unorthodox och individualism – ett svar till kritikerna

Det har kommit många repliker på min text i Aftonbladet kultur, ”Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar”, i vilken jag tolkar Netflix miniserie Unorthodox ur ett individualistiskt perspektiv. I det här inlägget bemöter jag vad jag anser är den viktigaste kritiken.

Först vill jag dock betona en sak. I min tolkning diskuterar jag aldrig de ideal som individualismens kritiker själva företräder. Jag skriver att Unorthodox konkretiserar ett liv utan individualism. Det finns många olika liv utan individualism – till exempel liv som levs i ultraortodoxa samfund, under kommunistiska regimer, enligt radikalnationalistiska normer och så vidare. Min text är ett försvar av individualism, inte ett angrepp på de olika alternativ till individualismen som finns.

Flera av individualismens kritiker har nämligen gemensamt att de avstår från att berätta vad de vill ersätta individualismen med. Därför kan deras egna ideal inte kritiseras. Allt vi får veta är att de ogillar individualism och att deras eget alternativ – som vi ska få höra om en annan gång – är bättre. Men kritikerna lämnar spår efter sig som avslöjar något om vad de kan ha i åtanke. Jag ska återkomma till det.


Joel Halldorf replikerar i Expressen att det är ett problem att den svenska medelklassen ägnar karantänen åt att se Unorthodox. Berättelsen är nämligen ”uttjatad”. Dess budskap är att ”det enda alternativet till vår senmoderna konsumism […] är sekterism.”

Jag håller till viss del med Halldorf. Unorthodox är egentligen inte särskilt bra. Det var jag och Karin Petterson överens om när vi diskuterade Unorthodox, individualism och liberalism i Aftonbladets karantänpodd ”Vi tvår våra händer”. Serien är bättre som ideologisk fond än som underhållning eller som skildring av chassidism.

Men inte alla tycker att den är uttjatad. Jag deltog i podcasten Exvangeliet för att prata om just detta. För Hanna Larsdotter, som driver podcasten och som har lämnat ett kollektivistiskt och konformistiskt religiöst samfund, var Unorthodox betydelsefull. Lyssna även på uppföljningsavsnittet där den före detta mormonen Anna delar med sig av sin berättelse. För många är Unorthodox viktig.

Halldorf skriver också:

Problemet med individualismen är att den är otillräcklig. Den bör inte ersättas, men behöver kompletteras. Myndigheter får gärna betrakta oss som individer: lika inför lagen och anonyma nummer i byråkratin. Vi är individer, och det är inte ingenting – men vi är mer än så.

Fair enough. Jag tycker inte heller att individualismen är tillräcklig: ett fullständigt mänskligt liv behöver mer än bara individualism. Men individualismen ska heller inte underskattas.

Individualismen omfattar den sociala rätten att välja yrke och hemort, liksom den kulturella möjligheten till skilsmässa, en nedtonad vikt av grupptillhörighet i beskrivningar av människor, social jämlikhet framför social hierarki, en mängd namn att välja mellan när bebisar döps i stället för bara en handfull och tendensen att flytta snarare än att dela hem med sina föräldrar i hela livet. Alltså sånt vi kallar ”frihet”.

Filosofen George Kateb beskriver individualismen som en strävan efter uttrycksfullhet och lyhördhet: individualismen är en önskan att gå i sin egen riktning, att inte bli involverad i någon annans lekar, att vara mystisk, att tänka, bedöma och tolka för sig själv, att känna sig äkta – inte avdomnad, att nå sina gränser, att forma sitt liv, att bli ett konstverk, att vara flytande, att vara sig själv i stället för någon annans idé om vad man ska vara – att bli pånyttfödd som sin egen person.

Individualismen är inte bara en administrativ metod. Den är ett sätt att leva. Jag skriver i Aftonbladet: ”Unorthodox påminner oss om en världsbild vi svenskar tar för given.” Serien visar oss vad vi är och har.

Hanif Bali ogillar också debatten: ”en halvkass netflixserie om ultraortodoxa judar får halva landets tyckonomer att dra visdomar genom observationer och generaliseringar. Men när det kommer till den Islamska/arabiserade hederskulturen åker äggskalen fram”, skriver riksdagsledamoten på Twitter. 1 000+ interaktioner.

Bali måste ha missat att jag dagen innan Aftonbladet publicerade min artikel skrev om hederskultur i Timbros webbmagasin Smedjan. I den texten, som är mer forskningsnära, skriver jag att klansamhällen och hederskulturer hör till individualismens utmaningar och att det vore värdefullt med ”politiska insatser som bryter upp klan- och hedersrelaterade normer och institutioner”. Min delning av denna text på Twitter har i skrivande stund sju interaktioner. Ingen är Balis.


Rebecca Selberg skriver i Expressen att jag och Halldorf misslyckas med att identifiera den grundläggande konflikten i Unorthodox, nämligen den om makten över reproduktionen. Hon ifrågasätter varför jag inte nämner att normerna som håller Esty fången är långt mer tvingande för kvinnorna än för männen.

”Feminister har sökt svaret på den frågan sedan åtminstone 1884”, skriver Selberg, och antyder genom sin formulering att jag inte hör till dessa feminister. Här har Selberg fel. Jag är feminist och tycker att feministiska analyser av Unorthodox är viktiga. Men det utesluter inte att man också kan tolka serien ur andra perspektiv, som exempelvis det individualistiska.

Därtill är feminismen inte på något sätt frånvarande i min analys. Jag anser att det krävs ett feministiskt perspektiv för att förstå individualismen. Könsbaserade normer påverkar människan starkt och hämmar oss till exempel ofta från att utveckla våra individualiteter. Detta utvecklar jag i kapitlet ”Om förutsättningarna för en liberal feminism” i boken Feminism. En antologi som släpps den 2 juni. I båda poddarna jag har deltagit i för att prata om Unorthodox nämner jag den svenska särbeskattningen som ett exempel på önskvärd individualism. Utan feminism ingen individualism.

Detsamma gäller feminismen närliggande analyser. Till exempel skriver jag i en forskningsansökan som nu bereds att jag avser ”studera den effekt som diskriminering har på människans individualitet. Särskild tonvikt läggs vid diskriminering av HBTQ-personer […] och hur deras individualitet motverkas av fientliga sociala och politiska krafter.”

I sammanhanget bör det också noteras att det finns forskning som visar att individualistiska normer har en positiv effekt på jämställdhet:

Individualist values of autonomy and self-determination transcend gender identities and serve to legitimize women’s goals and choices. […] Using individual level data from World Values Surveys, we find that individualism is significantly associated with support for gender equal attitudes regarding employment, income, education, and political leadership. Individualism is also associated with greater levels of female employment and educational attainment, and lower levels of fertility.

Kanske bör vi därför också säga: utan individualism ingen feminism.


John Sjögren skriver i SvD: ”äkta gemenskap och tradition står på intet sätt i motsatsförhållande till frihet.” Påståendet hör till en skendebatt som skymmer substantiella meningsskiljaktigheter. Alla inblandade menar att frihet och gemenskap är förenliga. Jag skriver i Aftonbladet att Esty ”har valt sin egen öppna och progressiva gemenskap bland musikerna, på sina egna villkor, med sin egen vilja som vägvisare.” I skendebatten anklagar alla varandra för att tro att man måste välja mellan frihet och gemenskap. Dessa beskyllningar för oss inte framåt.

De substantiella meningsskiljaktigheterna ligger i våra olika idéer om frihet och gemenskap. Sjögren skriver att det är ”inom traditionens och gemenskapens ramar som vi blir verkligt fria”. Han fortsätter: ”Inget är så hämmande, så frihetsberövande, som att låta det egna jaget, individen, vara måttstocken för allt.” Och avslutningsvis:

Den individualistiska kulturens felslut är att den gjort oberoende, ibland rent av gränslöshet, till frihetens främsta kriterium. Min erfarenhet säger mig något helt annat: det är när vi gör oss beroende, när vi sätter gränser för jaget, som vi blir på djupet fria.

Naturligtvis finns det ingen konflikt mellan frihet och gemenskap om frihet definieras som ett tillstånd som infinner sig när man underkastar sig gemenskapens villkor. Här finns debattens kärna. I vår individualistiska kultur betraktar vi frihet som oberoende, som frånvaron av tvingande influenser och som närvaron av kraften att förverkliga sig själv. Sjögren angriper detta.

Jag skriver i Aftonbladet:

Individualismen är så djupt rotad i oss och i vårt samhälle att vi inte ser den, liksom fisken inte ser vattnet. Kanske är det därför vi inte reagerar starkare när samhällsdebattörer angriper individualismen – det går aldrig upp för oss att det är hela vårt sätt att leva som de vill omkullkasta.

Kulturdebatt tillåter sällan för noggranna begreppsutredningar och välformulerade politiska ideal. Därför ser vi i debatten bara antydningar om vad individualismens kritiker föreställer sig som alternativ till vårt sätt att leva. Men dessa antydningar är ledtrådar. Låt oss till exempel jämföra Sjögrens argumentation med den konservativa politiske teoretikern Patrick J. Deneens.

Deneen angriper den liberala individualismen i sin bok Why Liberalism Failed. Han söker ett frihetsbegrepp ”som är förenligt med auktoritet”. Det vill säga att riktig frihet inte är oberoende, utan ett tillstånd som infinner sig när man lyder eller tvingas lyda. Vi skulle alltså inte vara fria när vi gör vad vi vill, utan först när vi gör vad auktoriteten vill att vi ska göra. Deneens frihetsbegrepp är inte identiskt med Sjögrens, men det är mycket likt: frihet ligger i båda fallen nära underkastelse.

Deneen erbjuder ett alternativ till individualismen. Han vänder sig mot rörlighet, både social och geografisk, och önskar att människan vore djupare förankrad i sina lokala texter. Det är ”sann pluralism”, skriver han. Om Deneen fick som han ville skulle det bli svårare för människan att utvecklas socialt och exempelvis göra en klassresa, liksom att det skulle bli svårare att lämna platsen man växte upp på för att söka lyckan någon annanstans. Det är ett exempel på icke-individualistisk politik, en illustration av vad som kan stå på spel.

Men individualismens kritiker i kulturdebatten avstår som sagt vanligtvis från att själva formulera sina egna ideal. De kritiserar bara. Därför måste individualismen försvaras mot en osynlig angripare – en fiende utan ansikte. Enter Unorthodox. I serien konkretiseras antiindividualisternas abstrakta idéer. Jag skriver i Aftonbladet: ”När kollektivismen och konformiteten konkretiseras, när vi ser ett liv utan individualism, förstår vi bättre vad vi riskerar att förlora.”

Nu har individualismen börjat konkretiseras i samhällsdebatten. Jag skriver i Smedjan (och ger därefter tre exempel på politiska utmaningar för individualister i Sverige idag):

[Individualismen] består av uppfattningen att individer är värdefulla och att i relation till andra är värdet av individer högst, att det är viktigt för människan att utveckla sin individualitet i stället för att underkasta sig dominanta normer och förväntningar och att människan är en fullständig individ först när hon är djupt och personligt förankrad i de sociala aktiviteter hon företar sig.

Individualismens kritiker borde nu konkretisera sina ideal. Vilken värld vill ni som vill ersätta individualismen leva i? Tala ur skägget.


Karin Pihl skriver i GP om individualism och meningen med livet:

Frågan om vad jag ska göra med mitt liv kan trots allt inte besvaras med ”jag ska göra det jag vill göra med mitt liv”. Sanningen finns inte inom oss, den finns utanför. Det är kul att spela sitt instrument själv, men det är i orkestern man når total lycka.

Det är ett argument som jag sympatiserar med. Jag har också brottats med det förut. Argumentet kan spåras till filosofen Charles Taylor, som i sin bok The Ethics of Authenticity från 1991 skriver att det är omöjligt att formulera idéer om mening utan hänvisning till sociala sammanhang. Jag har kallat detta för ”individualisternas utmaning”. Utmaningen är inte enkel, men jag har försökt att ta mig an den i ett manusutkast som jag sedan i februari har sökt kritiska röster till.

Problemet är var mening ska lokaliseras. I det konservativa samfundet i Unorthodox lokaliseras mening i de sociala roller som samfundets medlemmar spelar. Esty förväntas spela rollen som hemmafru. Hennes man Yanky förväntar sig att hon ska finna mening i denna roll, att identiteten som hemmafru ska ge Esty en känsla av betydelse och att den ska ge henne en riktning i livet. Hon ska anamma de viljor som förknippas med hemmafrurollen och följa dessa viljor på ett sätt som en hemmafru gör. Så kan mening lokaliseras utanför individen.

Ett annat exempel på icke-individualistiskt meningsskapande återfinns i kommunismen, där människan ska söka och finna mening i sin funktion för samhällsorganisationen. Funktionen som arbetare är nödvändig, en plikt att utföra, men också tillräcklig, eftersom den ska skänka människan tillfredsställelse och svar på frågor om hennes plats i tillvaron. Ett tredje exempel finns i radikalnationalismen, där meningen med människans liv är att tjäna nationen.

Den typiska uppfattningen i individualistiska samhällen är att mening inte ska lokaliseras i sådana sociala roller. Individualister vill bistå människan i att söka och finna mening genom sina egna livsval i stället för i någonting som är utom hennes kontroll. Esty finner mening i musiken och i den självvalda gemenskapen bland musikerna. Det är ett exempel på individualistiskt meningsskapande.

Pihl fortsätter sin analogi om att finna mening i att spela i en orkester:

Alla som har spelat tillsammans med andra kan nog relatera till känslan: den fullständiga friheten det innebär att för en stund frigöras från sig själv och uppgå i något större.

Analogin är vacker, men liksom andra kritiker av individualismen konkretiserar Pihl inte sina idéer. Vad är detta ”något större” som människan ska uppgå i för att finna mening? Religiösa samfund, nationalism eller kanske kommunism? Vi kan bara gissa, eftersom individualismens fiende än en gång är utan ansikte.

Individualister har alltså ännu inget starkt svar på exakt hur mening kan lokaliseras i individen själv. Däremot visar individualismen att det finns skäl att inte lokalisera mening i sociala roller som i Unorthodox, i nationalistiska narrativ som den politiske teoretikern Yael Tamir har föreslagit eller i kommunismen som Karl Marx önskade.

Innebär min oförmåga att (hittills) presentera en hel individualistisk teori om mening att jag gör mig skyldig till samma sak som jag anklagar mina kritiker för – att attackera utan att själv prestera? Nej. Jag tar ställning för individens värde mot kollektivets, för individualitet mot konformitet och för individens djupa och personliga förankring i de sociala aktiviteter hon företar sig. Problemet om meningen med livet kvarstår visserligen, men alla läsare är välkomna att kritisera den teori jag utvecklar i manusutkastet jag nämner ovan.


Jag har sagt det förut: individualismen är vår ideologi. Vi är individualister nästan allihop. Det är värdefullt med en debatt om individualism eftersom det är en debatt om oss själva. Den synliggör vad vi värderar, vad vi tar för givet och vad vi riskerar att förlora. Debatten är en självkritisk verksamhet.

Men det är också en debatt som i viss utsträckning präglas av intellektuell slapphet. I ett bokkapitel jämför filosofen och teologen Marvin J. H. Lee västerländsk individualistisk kultur med östasiatisk neokonfucianism. Lee anser att han inte behöver förklara vad den västerländska individualismen är, eftersom läsaren kan antas redan vara bekant med den (s 3).

En sådan attityd har motiverat mycket av kritiken mot individualismen. Kritikerna behöver inte bry sig om hur individualism ska förstås eller vad dess försvarare faktiskt tycker – alla ”vet redan”. Det tycks dock som att vad alla redan ”vet” om individualism är antingen vandringssägner eller sådant de själva har hittat på.

Därför återkommer exempelvis halmgubben att individualister tänker på människan som en ”social atom” och inlägget i skendebatten att individualister av outgrundliga skäl skulle vara emot gemenskaper.

Jag tror också att kritikernas brist på engagemang i individualismens filosofi bidrar till att ideologin framstår som platt och ointellektuell. Helena Lindblad skriver till exempel i DN att det är ”reducerande” att påstå att Unorthodox hyllar individen framför kollektivet – som om individualismen vore någonting fjuttigt och betydelselöst. Försök att säga det till Hanna och Anna i Exvangeliet som har lämnat kollektivistiska och konformistiska religiösa samfund bakom sig.

I själva verket är individualismen djup och berikande. Immanuel Kant, av somliga betraktad som den förste individualisten, placerade valet i etikens hjärta: moralen kräver att människan väljer plikten för pliktens skull. Det mänskliga valet är förbryllande. Våra val gör oss klandervärda eller förtjänta av beröm. Det är förmågan att välja som gör oss till agenter – själva valet i sig är uttrycket för vår fria vilja. Individualismens etik bottnar i djupet av hela vår moraliska existens.

Det tycks som att vissa av individualismens kritiker tror att vi skulle kunna fortsätta leva som idag även utan individualism. Kanske förstår de inte hur viktig individualismen är – skulle de ha kunnat bli skribenter och kritiker utan den individualistiska rätten att själv välja utbildning? De riskerar att rycka undan mattan under sina egna fötter. Eftersom många av kritikerna är kristna kanske det är lämpligt att använda Jesus ord: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Montesquieu’s Liberalism and the Problem of Universal Politics, by Keegan Callanan

Baron de La Brède et de Montesquieu, or simply Montesquieu, is one of the most influential post-enlightenment political thinkers, famous not least for his doctrine of the separation of powers. In his book Montesquieu’s Liberalism and the Problem of Universal Politics, Keegan Callanan interprets Montesquieu as a proto-liberal particularist.

Much 20th century liberal political theory has been universalist. Liberal thinkers have developed competing theories, working from the assumption that the task of political philosophers is to construct universally valid political ideals. Montesquieu, according to Callanan, took a completely different approach to political theory.

Montesquieu instead worked from the assumption that political theory should be sensitive to specific facts about particular societies. He denied the possibility of constructing ”a single model of government that is best for all times and all peoples” (p. 12). Legislators must adapt their institutions to comport with ”the character and circumstances of the people” (p. 37).

For instance, Montesquieu argued that liberty is not only a condition that obtains when rights-holding individuals live under a limited government of distributed powers and the rule of law. Liberty is also contingent on the political subjects’ experience of their own security:

But when a people is not culturally and socially prepared to receive free political institutions, direct attempts to erect such institutions will likely produce an experience of political disquiet and fear – a ”tyranny of opinion” – comparable to the psychological experience of men and women in truly tyrannical states… Under these conditions, free institutions are no longer liberal in effect, for they fail to yield the tranquility of spirit that constitutes the ”liberty of the citizen.” (p. 236)

Callanan’s book is a thorough study of Montesquieu’s political particularism. It is detailed yet accessible to a broad audience. I can recommend it to anyone with an interest in liberal political theory.


Callanan, K. (2018). Montesquieu’s Liberalism and the Problem of Universal Politics. Cambridge University Press.

Ny forskningsartikel om bioetiska autenticitetsproblem

“I wasn’t really bothered about dying, as long as I died thin.” Citatet är från en person som berättar om sin anorexia. Var hennes önskan att hellre dö än gå upp i vikt autentisk? Var den verkligen hennes?

Inom hälsa och sjukvård vill vi ibland fälla omdömet att en patient har inautentiska önskningar. Om deras önskningar är inautentiska finns det nämligen skäl att bortse från dem – kanske skulle det till exempel vara rättfärdigat att bortse från att en anorektiker påstår att hon hellre dör än går upp i vikt och vårda henne oavsett vad hon själv vill.

Jag har skrivit om autenticitetsproblem förut. Se exempelvis mina publikationer under Research här på hemsidan. I min nya forskningsartikel ”Resolved and unresolved bioethical authenticity problems”, som är publicerad med open access i tidskriften Monash Bioethics Review, har jag samlat lösta och olösta bioetiska autenticitetsproblem. Jag argumenterar för att tre typer av problem kan vara lösta (händelsevis av mig själv) men att åtminstone sex autenticitetsrelaterade problem återstår att lösa.

Ett av dessa gäller patienter som lider av borderline, eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Dessa personer kan ha intensivt växlande önskningar – ena stunden vill de ha behandling, andra stunden vill de det inte. Det är möjligt att befintliga teorier om autenticitet skulle kunna användas för att analysera dessa önskningar i enskildhet. Men personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom tycks befinna sig i ett tillstånd som i sig behöver analyseras. Hur borde vårdpersonal förhålla sig till patienter som har ett intensivt växlande viljeliv? Kan detta tillstånd vara autentiskt?

Ytterligare ett exempel gäller medicinskt åstadkommen autenticitet. Det händer till exempel att personer som behandlas med antidepressiva läkemedel vittnar om att de inte är sig själva om de inte tar sin medicin. Hur bör vårdpersonal förhålla sig till patienter som har denna uppfattning? Blandar sådana patienter ihop den de är med den de vill vara? Eller är det möjligt att autenticitet kan åstadkommas med medicinsk behandling?

Artikeln utgår från det sista kapitlet i min avhandling. I avhandlingen utvecklade jag en teori som ska bidra till att överbrygga glappet mellan filosofiska teorier om autenticitet och verkliga autenticitetsrelaterade problem. Jag berättade mer om detta i en intervju med KTH som finns tillgänglig här.

Fullständig referens:

Ahlin Marceta, J. (2020). Resolved and Unresolved Bioethical Authenticity Problems. Monash Bioethics Review 38(1), 1–14.

Ny forskningsartikel om evidensbaserad policy

Min artikel ”The Evidence-Based Policy Movement and Political Idealism” har blivit publicerad i den referentgranskade tidskriften Evidence & Policy. I det här inlägget sammanfattar jag artikelns huvudsakliga budskap. Om du vill läsa hela artikeln men inte har tillgång till tidskriften är du välkommen att maila mig. Mina aktuella kontaktuppgifter finns på startsidan.


Borde politik baseras på fakta? Det tycker åtminstone Nätverket för evidensbaserad policy. Nätverket hör till en global rörelse som i korthet menar att folket ska bestämma politikens mål medan experter ska bestämma vägen till målet. Policy ska vara evidensbaserad.

När politiska teoretiker har diskuterat rörelsen för evidensbaserad policy har två positioner identifierats: på ena sidan står rationalister, som förespråkar kunskap och evidens i policy, och på andra sidan står konstruktivister, som är en blandad skara av kritiker.

I min forskningsartikel har jag försökt att ta ett nytt grepp på debatten om evidensbaserad policy. Jag menar att gruppen konstruktivister döljer två olika typer av kritiker.

Vissa av dem är realister. De menar att evidensbaserad policy är svårt eller omöjligt att uppnå i praktiken. Realisterna är många. De har presenterat en uppsjö av argument som ska visa att evidensbaserad policy är ett omöjligt ideal.

Till exempel menar Linda Courtenay Botterill och Andrew Hindmoor att beslutsfattare är begränsade av tidsbrist, politiska sammanhang, intellektuella kapaciteter och andra verkliga omständigheter som gör det omöjligt för dem att ta vara på evidensbaserad kunskap. Det är ett problem på politikens mottagarsida.

Men det finns också problem på givarsidan. Det är omöjligt för experter att sammanfatta och leverera fullständig och neutral evidens i politiska frågor, eftersom varje sammanfattning döljer avgörande tolkningsproblem och komplexiteter. Även om experter skulle ha tillgång till den bästa evidensen är det därför inte säkert att de skulle kunna vidarebefordra den till politikerna.

Richard French ger ett annat exempel. Tanken om evidensbaserad policy bygger på att man först identifierar ett politiskt ändamål och först därefter söker olika vägar att nå dit. Men så fungerar inte politik i verkligheten. Politiker börjar med politiska problem och ger sig sedan in i en fram-och-tillbaka-gång mellan mål och lösningar. Ändamål bestäms inte först, de utvecklas allteftersom.

Paul Cairny sammanfattar träffande realisternas kritik: de som vill ha mer vetenskap i politik ägnar kanske inte tillräckligt mycket uppmärksamhet åt vetenskap om politik.

Jag delar realisternas skepticism till evidensbaserad policy. Men jag tycker inte att deras kritik är helt rättvis. Det är nämligen möjligt att försvara evidensbaserad policy som ett politiskt ideal – och politiska ideal måste inte nödvändigtvis fungera i praktiken.

Evidensbaserad policy kan dock kritiseras även som ideal. Det är vad som driver min artikel framåt.

I artikeln kallar jag sådana kritiker för motidealister. Motidealister menar att oavsett om realisterna har rätt eller inte så finns det ideologiska problem med evidensbaserad policy.

Artikelns syfte är att stimulera den principiella debatten mellan idealism och motidealism angående evidensbaserad policy. För att göra det lägger jag fram två plus ett argument för och två plus ett argument mot evidensbaserad policy som politiskt ideal.

Argumenten för är att idealet (1) kan fungera som organiserande princip och (2) erbjuder en möjlighet att utvärdera policy och utkräva ansvar av politiker. Därtill (3) kan idealet vara vägledande i enskilda fall, även om det är omöjligt som universell princip.

Argumenten mot är att idealet (1) kan komma i konflikt med andra värden i policyprocessen, som exempelvis symbolik, politiskt karaktärskap och värdighet. Det åligger därför förespråkarna att förklara varför just deras värde, nämligen instrumentell rationalitet, är viktigare än andra relevanta politiska värden.

Vidare kan (2) ett ideal om evidensbaserad policy aldrig vara helt neutralt angående vilka förändringar som är önskvärda och inte i samhället. Till exempel skulle inte förespråkare av evidensbaserad policy kunna motsätta sig de många små steg som leder till ett samhälles förfall, utan förbinda sig till att förespråka instrumentell rationalitet i varje enskilt steg i den riktningen. Förespråkarna av evidensbaserad policy måste välja bort den ideologiska neutralitet som de vanligtvis gör anspråk på, eller ta ställning i frågan om önskvärda och oönskvärda samhällsförändringar.

Slutligen (3) måste förespråkarna presentera evidens för att evidens faktiskt främjar instrumentell rationalitet i policyprocessen och inte bara förlita sig på intuitionen att det är så. Forskning visar till exempel att förmågor som rörelsen förespråkar – opartiskhet, rationalitet, analytisk förmåga, och så vidare – inte är lika instrumentellt värdefulla i politik som exempelvis uthållighet och övertalningsförmåga.

Den viktigaste slutsatsen i artikeln är att tanken om evidensbaserad policy hör hemma i den politiska teorin. Förespråkarna av evidensbaserad policy är inte ideologiskt neutrala, utan är politiska aktörer som förbinder sig till substantiella idéer om politik. De behöver försvara sina politiska tankar med moraliska argument.

Personligen tror jag att det inte går att formulera ett meningsfullt ideal om evidensbaserad policy. Det skulle nämligen antingen vara så kantat av undantag att det vore helt urvattnat eller så fyllt med innehåll att det inte längre vore så neutralt som förespråkarna önskar. Men jag hoppas att de kan motiveras att försöka.

Fullständig referens

Ahlin Marceta, J. (2020). The Evidence-Based Policy Movement and Political IdealismEvidence & Policy. DOI:doi.org/10.1332/ 174426420X15825349438945

Roman Political Thought, by Jed W. Atkins

I dare to say that everyone with a degree in philosophy has studied Ancient Greek political thought. But what about the Ancient Romans? In his book Roman Political Thought, Jed W. Atkins discusses political ideas and issues that cannot be explored (to the same extent) only through a study of the Ancient Greeks.

Examples include the extension of citizenship, arguments for religious toleration, the separation of ”constitutional” powers (the Roman ”constitution” is not found in any single document or law, but in custom and political culture), and just war theory. Not all of these issues and ideas originated in Roman political thinking, but the Romans contributed to their theory and practice.

One topic that I find particularly interesting is individual rights. The language of ”rights” did not develop in modern societies, ”but in the hierarchical, slave-owning Roman republic” (p. 49). Today, many of us associate the language of rights with natural rights theories. However, to the Romans rights derive from custom, law, and political culture. I think that the Roman way of thinking about rights is the better way.

It is also interesting to study the Romans’ emphasis on civic virtue, which guided their political practices. Liberty, i.e., liber, liberalis, or liberalitas, did not only designate a state of non-domination, as in contemporary republican political theory. It was a moralized notion; Roman citizens were regulated by honor and a sense of public shame.

Roman Political Thought is enlightening yet accessible to a wide audience. It introduces the reader to the contemporary scholarly debate on numerous topics. I can recommend it to anyone with an interest in political theory, the history of ideas, and Ancient Rome.


Atkins, J. W. (2018). Roman Political Thought. Cambridge University Press.

John Dewey skulle ha försvarat genusforskningen

Genusforskningen är hotad. Hoten är dels ”hårda”, som när Nationella sekretariatet för genusforskning utsattes för en bombattrapp i december 2018. De är också ”mjuka”, som när inflytelserika kritiker grundlöst hävdar att forskningen är ovetenskaplig.

Hoten är även strategiska. Högerpopulister angriper nämligen forskningen med avsikten att delegitimera universitet och experter, så de blir fria att själva sprida sina egenkomponerade världsbilder.

Genusforskningen är viktig att försvara. Saken gäller den akademiska friheten. Forskare måste få välja forskningsfrågor och -metoder oberoende från yttre makter.

För drygt hundra år sedan utspelades en liknande debatt som den idag, fast det då var andra discipliner och forskningsämnen som hotades. Då var det ämnen som politisk ekonomi, historietolkning och psykologi som behövde försvaras.

Filosofen John Dewey tog år 1902 dessa discipliner och ämnen i försvar i en artikel med titeln ”Academic Freedom”. Dewey erbjöd en för genusforskningens försvarare mycket bekant förklaring till varför forskning i samhällsvetenskap och psykologi angreps:

… the public recognition of the scientific status attained lags behind the fact. As compared with mathematics or physics we can employ the term ”science” only in a tentative and somewhat prophetic sense—the aspiration, the tendencies, the movement are scientific. But to the public at large the facts and relations with which these topics deal are still almost wholly in the region of opinion, prejudice, and accepted tradition. It has hardly dawned upon the community as a whole that science really has anything to say upon matters in the social and psychological sphere.

Matematiken och fysiken gäller ämnen och problem som befinner sig på ett visst avstånd från vanliga människors liv. Samhällsvetenskapen och psykologin, å andra sidan, är mer verklighetsnära. Därför är den akademiska friheten än viktigare i just dessa områden:

[The mathematical and physical sciences] have secured their independence through a certain abstractness, a certain remoteness from matters of social concern. Political economy, sociology, historical interpretation, psychology in its various possible applications, deal face-to-face with problems of life, not with problems of technical theory. Hence the right and duty of academic freedom are even greater here than elsewhere.

Deweys försvar av de nya disciplinerna, som vi idag betraktar som självklara delar av akademin, kan sträckas till att gälla även dagens genusforskning. Genusforskningen är ny och – för många – obegriplig. Den utmanar också befintliga maktstrukturer och dominanta föreställningar om den sociala verkligheten.

Just därför är det viktigt att försvara genusforskningen som en del i försvaret av den akademiska friheten. Dewey skrev: ”Whatever wounds the body of truth in one of its members attacks the whole organism.” Hoten mot genusforskningen är hot mot forskning som sådan. Om Dewey hade levt idag skulle han ha försvarat den.


Citaten är från den här tryckningen av Deweys artikel:

Dewey, J. (2008 [1902]). Academic Freedom. In Boydston, J. A. (Ed.). The Middle Works of John Dewey, Volume 2, 1899 – 1924 (pp. 53–66). Southern Illinois University Press.

”Liberal” in the Roman sense

This is an excerpt from a manuscript on individualism.


The word “liberalism” stems from the Latin liber, which means both “free” and “generous,” and liberalis, which means “befitting a free-born person” (Rosenblatt 2018, p. 9). To the ancient Romans, the noun liberalitas, which corresponds to liber and liberalis, referred to “a noble and generous way of thinking and acting toward one’s fellow citizens,” as opposed to “selfishness” or “slavishness,” which was to think and act with regard only to oneself and one’s pleasures (ibid).

Liberalitas was a moral attitude that the Romans thought of as essential to a free society. The great Roman political thinker Cicero described it as “the bond of human society” (p. 10). Roman historian Jed W. Atkins writes that liberalitas, together with justice, promoted “social cohesion within a competitive political culture by preventing harm and promoting interdependence” (Atkins 2018, p. 77).

The meanings of the words liberal and liberality remained almost unchanged at least until the Enlightenment. During the Middle Ages, the word liberality was “overlaid with Christian values such as love, compassion, and especially charity” (Rosenblatt 2018, p. 12). French, German, and English dictionaries from this time defined “liberal” as “the quality of someone ‘who likes to give’,” and “liberality” as “the quality of giving or spending freely” (ibid).

During the Renaissance, liberality was treated as “a moral virtue that moderated men’s ‘desire and greed for money’” (p. 15). After the Reformation the word “liberal” appeared in King James’s Bible, then referring to “generous giving, especially to the poor” (p. 16). During the colonization of North America, some demanded liberality of the whole community, so that its people were obliged to “think of the public good before themselves” (pp. 18–9).

References

Atkins, J. W. (2018). Roman Political Thought. Cambridge University Press.

Rosenblatt, H. (2018). The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-First Century. Princeton University Press.

Tror individualister att människan är en social atom?

Individualismen är den tvådelade uppfattningen att (1) värdet av den enskilda människan bör respekteras och (2) hållas högre än andra värden, som exempelvis gruppens. Uppfattningen innehåller bland annat en modell av människan, nämligen den abstrakta individen.

Modellen representerar verkliga människor i moraliskt och politiskt tänkande och kan ta olika former. Till exempel används olika modeller i teorier om politisk legitimitet och i teorier i biomedicinsk etik, eftersom problemen i de olika områdena skiljer sig åt.

Alla modeller har dock en sak gemensamt, nämligen att kritiker hävdar att de är felaktigt konstruerade på en fundamental nivå.

Kritiken, som har åtminstone två hundra år gamla rötter, är att individualister modellerar människan som en social atom. Människan kan inte tas ur sitt sociala sammanhang eftersom hennes själva natur (åtminstone i någon utsträckning) utgörs av sociala faktorer.

Det är en orättvis kritik. Naturligtvis finns det individualister som tror att människan är en social atom – men detta är ingenting som förenar alla individualister. Tvärtom instämmer troligtvis den överväldigande majoriteten i att människan måste modelleras som en social varelse.

I det här inlägget samlar jag citat från individualister som visar att kritiken är felriktad. Alla översättningar är mina egna.

1. Adam Smith år 1759 i boken The Theory of Moral Sentiments:

”Människan har ett naturligt begär inte bara att bli älskad, utan att vara älskvärd … Han begär inte bara beröm, utan berömvärdhet … Men för att uppnå denna tillfredsställelse måste vi bli opartiska åskådare av vår egen karaktär och eget beteende. Vi måste sträva efter att se dessa med andra människors ögon…”

2. John Stuart Mill år 1859 i boken On Liberty:

”Människans uppfattningar […] om vad som är prisvärt och klandervärt påverkas av den mångfald av orsaker som har en effekt på hennes önskningar om andras beteende, och som är lika mångfaldiga som dem som bestämmer hennes önskningar i varje annat ämne.”

3. John Dewey år 1930 i artikeln ”Toward a New Individualism”:

”Individer som inte är sammanbundna i föreningar, vare sig de är familjära, ekonomiska, religiösa, politiska, konstnärliga eller utbildande är monstrositeter. Det är absurt att anta att de länkar som binder dem samman bara är externa och inte påverkar mentalitet och karaktär så att de påverkar ramverket för den personliga dispositionen.”

4. F.A. Hayek år 1945 i artikeln ”Individualism: True and False”:

Individualister utgår ”från människor vars hela natur och karaktär bestäms av deras existens i samhället.”

5. Ludwig von Mises år 1951 i boken Socialism: An Economic and Sociological Analysis:

”Människan kan inte föreställas som en isolerad varelse, för mänskligheten existerar bara som ett socialt fenomen och människan som ras överkom endast det djuriska stadiet i den utsträckning som samarbete utvecklade de sociala relationerna mellan individerna.”

6. Gerald Dworkin år 1988 I boken The Theory and Practice of Autonomy:

”Vi föds i en given miljö med en given uppsättning biologiska begåvningar. Vi mognar långsammare än andra djur och är djupt influerade av föräldrar, syskon, kamrater, kultur, klass, klimat, skolning, tillfälligheter, gener och den ackumulerade historiken av vår art. Det är lika meningslöst att anta att vi uppfinner vår moraliska lag för oss själva som att anta att vi uppfinner språket vi talar för oss själva.”

7. John Christman år 2009 i boken The Politics of Persons: Individual Autonomy and Socio-historical Selves:

Individer är konstituerade av ”externa, interpersonella eller sociala faktorer”, de är ”djupt förknippade med externa faktorer i sina självidentifikationer, kognitiva strukturer, värderingar, och så vidare.”

8. George H. Smith år 2015 i boken Individualism:

Liberal individualism fokuserar inte ”på människan som frånskild från sin sociala miljö. Sanningen är det rakt motsatta. Människans sociabilitet och sociala relationer har varit en central angelägenhet för individualister sedan 1600-talet.”

Detta är förstås bara ett litet urval. Men det borde motivera individualismens kritiker att anstränga sig mer än att rutinmässigt hävda att individualister tror att människan är en social atom.