Somliga libertarianer tycker att folk – de själva eller andra eller båda – borde avstå från att rösta i demokratiska val. Ett skäl som åberopas är att den som röstar ger sitt bifall till ett illegitimt system, vilket är fel i sig. Ett annat skäl är instrumentellt, då man hävdar att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad. Det argumentet har jag svårt att förstå.

Samma libertarianer hävdar nämligen gärna att marknaden, om den förblir ostörd, är ”demokratisk”. Med ”demokratisk” menas att det är konsumenterna som genom sin köpkraft styr marknaden. Det är korrekt, på ett sätt, då producenter knappast förblir parter på den fria marknaden om konsumenterna väljer bort deras varor eller tjänster.

Men den enskilde personens konsumtionsval gör knappast någon relevant skillnad på marknaden, som ju präglas av hundratusentals, ofta miljontals, andra individers handlingar. Eller?

Om man som libertarian hävdar att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad borde man inte heller hävda att ett enskilt konsumtionsval gör det på marknaden. Men om man anlägger det betraktelsesättet är individen maktlös både i marknadens demokrati och i politikens, vilket är en mycket pessimistisk syn på människans möjlighet att påverka sin värld.

En sådan pessimism borde inte tilltala libertarianer. I stället borde man säga att människan kan påverka sin värld och att både röstande och konsumtion kan ha en signifikant betydelse. Det är en både progressiv och konsekvent hållning. Vill man ändå att folk ska avstå från att rösta borde man anföra andra skäl än att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad.